Chengchi Buddhist Philosophy Forum政大佛教哲學論壇

Chun-Ying WANG 汪純瑩

MEPO Humanity Technology, Inc. / National Chengchi University / Kyoto University

易經

曾仕強 - 易經的奧秘 - (九)解讀乾卦、(十)解讀坤卦&(十一)乾坤人生(中國央視百家論壇)

http://youtu.be/S1TP2Q9yQzw http://youtu.be/baQv4TVUG3I http://youtu.be/AG2RauQ1QG4 (more)
易經@MEPO | February 1, 2015 | Views: 2,047

邑人不誡,來者不拒 ... 《易經.比卦九五》

《易經.比卦九五》 九五,顯比,王用三驅,失前禽,邑人不誡,吉。 《周易闡真》: 九五,剛健中正,陽氣足而陰氣自化,是顯然之比也。顯然之比,非有勉強,出於自然,猶如王者驅禽,四面而開一面,用三驅失前禽也。 用三驅者,取真收順也。失前禽者,舍假放逆也。取真舍假,真者來而假者自化。收順放逆,順者得而逆者自無。修道至於真假俱化,逆順皆無,方寸之中,湛然常寂,至善無惡,雜念不生,如邑人不誠而自化,此內外一氣之比者也。 (more)
易經@MEPO | February 2, 2013 | Views: 3,134

碩果不食 ... 《易經.剝卦上九》

碩果不食,君子得輿。小人剝廬,終不可用也。~~《易經.剝卦爻辭》 處於剝卦這般的窮途末路之際,還是君子能以置之死地而後生的氣度與堅忍,才能如深秋果樹剝盡剩得最後的一顆碩果,剝極而復,雖然艱辛,但碩果才能僅存;反觀小人,雖然「得道」而「乘勢」,但最終仍是全盤皆輸,不只氣相上跟著時勢退遯沒落,在精神上也賠光資糧。 (more)
易經@MEPO | December 30, 2012 | Views: 3,527

序卦傳 - 六十四卦各卦之演變次序

《序卦傳》旨在說明六十四卦的編排次序,揭示諸卦相承相受的關係。全文分兩段,前段述說上經 乾卦至離卦,後段說下經咸卦至未濟卦,其中相承相受的關係意義,含有事物朝正面發展或 朝反面轉化的辯證觀點,本傳乃論六十四卦的推演綱要。 按傳辭看來,上經主旨在於天道,演示以陰陽基本動力相蕩而天地初起、萬物充盈、發展、生滅的變化;下經主旨在人道,演示屬於天地間萬物之一的人有男女,因有情,而成夫婦,由夫婦關係發展出父子、君臣、上下乃至禮義交錯的過程。上、下二經的發展十分有趣,茲引出《序卦傳》全文: (以下引自「中文哲學書電子化計畫:易經序卦」) 《序卦》 1...... (more)
易經@MEPO | August 15, 2010 | Views: 5,375

積善之家必有餘慶

「積善之家必有餘慶,積不善之家必有餘殃」出自《易經.坤文言》。 坤卦,體現的是柔順凝聚、有質有體、一切於靜藏中含蘊成長之現象(〈坤序辭〉),相對於乾卦的創業性格,坤卦以順承成就為主軸。一切動作都收束於因果關係而在動作後有所結果,而在前面的不同選擇,會在後面造成整體局勢的截然差別,乾卦以開創者的態度看這個變化、坤卦以收成者的態度看這個變化。從這樣的脈絡理解「積善之家必有餘慶」才能看出其中的「必然性」。 坤文言解釋變化,以「積善之家必有餘慶」等為例,說明「臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣」,建議我們「履霜」就該知「堅冰至」,要在問題的徵兆出現時就把問題解決,否則等到問題「漸漸」積累成堆,就難辦了。...... (more)
易經@MEPO | August 10, 2010 | Views: 8,519

Re: 「防患未然」之典源、典故

回敬一下: 「大有」而後能「謙」,「謙」而後有「豫」有「隨」。 豫既是「愉」悅,也是「預」備,豫就意謂著居安思危。 《易經》十六豫卦原文: 豫  震上坤下 豫,利建侯,行師。 彖曰:豫,剛應而志行,順以動,豫。豫順以動,故天地如之,而況建侯行師乎?天地以順動,故日月不過,而四時不忒。聖人以順動,則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。 象曰:雷出地奮,豫。先王以作樂崇德,殷薦之上帝,以配祖考。 初六,鳴豫,凶。 象曰:初六鳴豫,志窮凶也。 六二,介于石,不終日,貞吉。...... (more)
易經@MEPO | August 21, 2009 | Views: 3,992

天地人如何交感?試與康德先驗理想主義及華嚴、大乘起信論一心說相互折射

【篇名】天地人如何交感?試與康德先驗理想主義及華嚴、大乘起信論一心說相互折射 【作者】汪純瑩 【本文】 前言 人憑其天生稟賦,能有一種特殊的體驗,該體驗往往被描述為:創造的、力動的、不可言喻的、生生不息的、物我不分的、與萬化冥合的,而該體驗一方面似乎為人據其稟賦而所理所當然者,另一方面真能達者幾少,達而能示人者更不易,於是乎總被誤認為是一神秘的體驗。 假若一個人存在於這個特殊的境界過,那個人可以跟人(包含他自己)分享在那境界中的「經驗」嗎?這是這篇報告的根源問題。...... (more)
易經@MEPO | May 30, 2009 | Views: 6,468

易經概述

[易經介紹] 0 易經基礎元素與原則 太極,乃一切皆無之「理」;萬象,乃一切皆有之「數」。理者空空洞洞明明白白,數者萬象繽紛 七彩俱全。理為本體,數分單雙、奇偶、體用、經緯、主動被動。自然之本體為理,理乃變化之原 力;自然的作用為數,數乃變化之動力。 1 易經的源起 1.1 易經的成書結構 易經包含經、傳兩部份,經又稱原經,是易經的原始經文,包括64卦、64卦名、64卦辭、384爻、 384(若包含乾、坤兩卦之用則有386)爻辭。易傳是後人對原經的詮釋,啟發人文精神意涵納入 原經的先天演繹系統當中,包括彖傳上下傳(彖,音ㄊㄨㄢˋ)、象傳上下傳、文言傳、繫辭傳 上下傳、序卦傳、說卦傳、雜卦傳等共十篇、稱作十翼,漢人取意為:傳猶如經之羽翼,使其平 衡、飛翔。...... (more)
易經@MEPO | November 10, 2008 | Views: 5,646

易經與康德初探

1. 先驗性 2. 天人合一 3. 用康德的批判考察與方法看易經的先天演繹與後天演繹 (more)
易經@MEPO | October 30, 2008 | Views: 4,566

FREQUENT REJOINERS

CBSF Admin

Natioinal Chengchi University

OCHIAI Emiko

Kyoto University

Views: 475,956